Najpewniejsze sposoby inwestowania kapitału – lokaty, obligacje, złoto czy nieruchomości? Co się opłaca?

Niestety nie ma jednej złotej reguły, która sprawia, że pomnażanie naszych oszczędności stanie się cyklicznym i łatwym procesem. Niemniej jednak dokonując poprawnej analizy oraz śledząc aktualną koniunkturę gospodarczą, maksymalizujemy swoje szanse na powodzenie. Istotnym czynnikiem jest również dywersyfikowanie naszego portfela, czyli inwestowanie w różnego rodzaju aktywa rynkowe, jak akcje, obligacje, czy też złoto.

Kluczowym czynnikiem, od którego zależy potencjalna stopa zwrotu, są preferencje finansowe inwestora. Oczywiście mam tutaj na myśli skłonność do ryzyka, doświadczenie, czas trwania inwestycji oraz wielkość kapitału, jaki ma zostać przeznaczony na nabycie nowych aktywów. Są to cztery kluczowe składowe, które decydują o strategii zarządzania oszczędnościami. Inne oczekiwania będzie mieć bowiem osoba posiadającą odpowiednią wiedzę finansową i dysponująca kwotą kilkuset tysięcy złotych, które może zamrozić nawet na kilka lat, a inne przeciętny Kowalski z 5 tysiącami złotych i horyzontem inwestycyjnym wynoszącym kilka miesięcy.

Inwestycje w produkty bankowe

Lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe należą do najpewniejszych, a co za tym idzie do najpopularniejszych aktywów, w jakie Polacy inwestują swoje oszczędności. Wynika to z faktu, iż w przypadku ogłoszenia niewypłacalności banku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zobowiązuje się do rekompensaty środków, których wartość przypadająca na jednego klienta nie przekracza 100 tys. euro. Oznacza to, że każda kwota poniżej 100 tys. euro, jakiej jesteśmy posiadaczami w danym banku, w przypadku jego upadłości, zostanie nam w 100% zwrócona. Niskie ryzyko związane z tego typu rozwiązaniami jest jednak jednoznaczne z niską stopą zwrotu.

Aktualnie średnie oprocentowanie lokat z 3-miesięcznym terminem zapadalności wynosi 2,73%. W przypadku lokat 6-miesięcznych jest to już tylko 2,05%, a 12-miesięcznych ledwie 1,77%. Póki stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego pozostaną na najniższym poziomie w historii, próżno spodziewać się zmiany tej sytuacji. Aktualne zyski z lokat ledwo (i to nie zawsze) pozwalają na pokrycie inflacji, więc służą raczej do utrzymania wartości naszego kapitału, niż do jego pomnażania. Tego typu forma oszczędzania przeznaczona jest dla osób o niewielkim kapitale, krótkim okresie inwestycyjnym oraz niskiej skłonności do ryzyka.

Rynek papierów dłużnych (obligacje korporacyjne oraz skarbowe)

Obligacje, w zależności, czy zdecydujemy się na papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, czy przez przedsiębiorstwa, zapewniają wyższe oprocentowanie niż lokata bankowa. Jedyne ryzyko, jakie wiąże się z inwestycją w tego rodzaju aktywa, to ryzyko niewypłacalności emitenta. Oznacza to, że sytuacją w której obligatariusze nie otrzymają swoich środków, jest upadłość danego przedsiębiorstwa lub państwa. Stąd przy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu środków w papiery dłużne, najwięcej uwagi należy poświęcić samemu emitentowi oraz jego sytuacji finansowej i perspektywie rozwoju. Średnia stopa zwrotu obligacji korporacyjnych wynosi od 6% do 8%, obligacji komunalnych ok. 5%, natomiast skarbowych od 2% do 3%.

Wartość kuponu jest jednak ściśle uzależniona od ryzyka związanego z inwestycją w danego emitenta. Przykładowo inne oprocentowanie obligacji korporacyjnych zaproponuje PKN Orlen (największa polska spółka), a inne średniej wielkości przedsiębiorstwo działające na rynku od kilku lat. Dokładnie tak samo sytuacja wygląda w przypadku obligacji skarbowych. Ciężko oczekiwać, aby emitowane przez Bundesbank (Niemiecki Bank Centralny) papiery dłużne, miały taki sam kupon, jak obligacje Argentyny, która w swojej historii kilkakrotnie ogłaszała niewypłacalność. Inwestycje na rynku dłużnym przeznaczone są więc dla inwestorów o średnio i długoterminowym okresie inwestycyjnym (co najmniej 12 miesięcy) i nieco większej skłonności do ryzyka.

Fundusze inwestycyjne

Dla osób, które ze względu na ograniczenia czasowe nie mogą sobie pozwolić na analizę dostępnych na rynku rozwiązań inwestycyjnych (akcje, obligacje, bony skarbowe) dobrym rozwiązaniem mogą okazać się fundusze inwestycyjne. Innymi słowy, powierzamy nasze oszczędności ekspertom, którzy budują zdywersyfikowane portfele, przeznaczone dla osób o różnej skłonności do ryzyka. Na rynku funkcjonuje wiele rodzajów funduszy, a do najważniejszych należy zaliczyć:

  • Fundusze akcji (90% kapitału lokowane jest w akcje spółek)
  • Fundusze mieszane (50% kapitału lokowane jest w akcje spółek)
  • Fundusze obligacji (portfel zbudowany na obligacjach korporacyjnych i skarbowych)
  • Fundusze rynku pieniężnego (portfel zbudowany na krótkoterminowych papierach dłużnych)

W zależności od okresu, na jaki chcemy ulokować nasze oszczędności oraz oczekiwanej stopy zwrotu, możemy zdecydować na jeden z powyższych wariantów. Co ważne każdy z nich wiąże się z innym ryzykiem i równie dobrze jak zysk, może przynieść stratę. Nie należy również zapominać, że zarządzający funduszami pobierają całą masę opłat (opłata za zarządzanie, opłata za wejście itd.), które będą dodatkowo ograniczać nasz zysk. Inwestycja w fundusze jest więc rozwiązaniem przeznaczonym dla wszystkich, gdyż każdy może znaleźć wariant dostosowany do jego potrzeb.

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych przeznaczona jest dla osób o zaawansowanej wiedzy finansowej, które mogą na bieżąco śledzić sytuację makroekonomiczną oraz wydarzenia z życia spółki. Inwestycja w akcje daje potencjał do nieograniczonego zysku, ale także do nieograniczonej straty, gdyż wiąże się z największym ryzykiem. Budowanie portfela inwestycyjnego powinno więc uwzględniać akcje jako ewentualne uzupełnienie, a nie fundament. Oczywiście możemy wybrać któreś ze spółek dywidendowych, notowanych w indeksie WIG 20, które cechują się stosunkowo niewielką zmiennością, a dodatkowo co roku dzielą się swoim zyskiem. Niemniej jednak tutaj również należy być ostrożnym, a przed podjęciem decyzji skonsultować ją z ekspertami lub osobami bardziej doświadczonymi.

Nieruchomości – inwestycja długoterminowa

Aktualnie coraz więcej osób decyduje się na inwestycje w nieruchomości. Ulokowanie środków w nowe mieszkanie i jego wynajęcie na rzecz osób trzecich, pozwala na uzyskanie regularnego, dodatkowego dochodu, przy jednoczesnym zachowaniu prawa własności. Aby to jednak uczynić, wymagany jest dosyć wysoki kapitał początkowy, sięgający minimum 200-300 tys. złotych. (w zależności od miasta i lokalizacji). Dlatego inwestycja w nieruchomości przeznaczona jest dla inwestorów długoterminowych, którzy posiadają odpowiednio duże oszczędności.

Inwestycje alternatywne

Inwestycje alternatywne zyskują na znaczeniu szczególnie w czasach recesji (dekoniuntkury) gospodarczej lub kryzysu. Zaliczyć do nich można lokowanie środków w złoto, dzieła sztuki, alkohole, czy też przedmioty kolekcjonerskie. Nie wymagają dużego kapitału początkowego, a w perspektywie długoterminowej mogą przynieść spore zyski, przewyższające te pochodzące z tradycyjnych form oszczędnościowych.
Rozwiązania dostępne na rynku sprawiają, że każda osoba dysponująca nawet niewielkimi środkami finansowymi znajdzie coś dla siebie. Jeśli określimy nasze oczekiwania co do stopy zwrotu, ryzyka oraz horyzontu inwestycyjnego, będziemy w stanie osiągać satysfakcjonujące nas wyniki.