Jak inwestować bezpiecznie? Przewodnik po funduszach obligacji korporacyjnych

Istnieją dwa sposoby inwestycji w obligacje korporacyjne – możemy je kupić samodzielnie lub przez fundusz. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, drugi sposób jest jednak niewątpliwie prostszy, mniej czasochłonny oraz zapewniający większą płynność.

Lekcja finansowej teorii

Jak pisaliśmy w ostatnim poradniku, dotyczącym kupna obligacji korporacyjnych: „obligacje korporacyjne, nazywane również obligacjami przedsiębiorstw, to dłużne papiery wartościowe emitowane w serii przez przedsiębiorstwa. W uproszczeniu to dokument, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (czyli osoby, która wykupiła papiery wartościowe) i zobowiązuje się do spłaty określonego świadczenia. Przedsiębiorstwa emitują obligacje w celu uzyskania dodatkowego kapitału niezbędnego do przyszłych inwestycji, a indywidualni inwestorzy wykupując je, wspomagają finansowo spółki”.

Na tle innych produktów finansowych to stosunkowo bezpieczny sposób na zarabianie i lokowanie kapitału, obarczony niskim ryzykiem. Inwestowanie w obligacje pozwala osiągnąć wyniki znacznie przewyższające odsetki z lokat.

Największymi podmiotami inwestującymi w obligacje są fundusze, które działają podobnie jak banki. Zbierają pieniądze od swoich klientów, zamieniają je w jednostki uczestnictwa, które są codziennie wyceniane. W zależności od zysków bądź strat przynoszonych przez fundusze, jednostki uczestnictwa rosną bądź maleją. Za zarządzanie naszymi pieniędzmi fundusze pobierają opłatę będącą najczęściej określonym procentem od powierzonego przez nas kapitału, egzekwują ją zwykle na samym początku inwestycji. W każdej chwili możemy wycofać się z inwestycji i umorzyć nasze jednostki uczestnictwa, a także zamienić je z powrotem na gotówkę po aktualnej wycenie rynkowej.

Głównym źródłem stopy zwrotu generowanej przez fundusze obligacji korporacyjnych są przychody z tytułu odsetek wypłacanych przez przedsiębiorstwa, których obligacje znajdują się w portfelu funduszu. W latach 2013-2016 do portfeli funduszy polskich obligacji korporacyjnych Polacy wpłacili prawie 8 mld zł.

Poziom ryzyka funduszy obligacji

Fundusze obligacji cechują się niskim, średnim lub wysokim poziomem ryzyka w zależności od tego, w jakiego rodzaju obligacje dany fundusz inwestuje. Niskie ryzyko prezentują fundusze opierające się na rynku obligacji skarbowych. Natomiast wyższy poziom ryzyka jest zarezerwowany dla funduszy inwestujących na rynku obligacji korporacyjnych. Pomiędzy znajdują się fundusze będące w pewien sposób zróżnicowane, a ich polityka inwestycyjna zakłada kupowanie zarówno jednego, jak i drugiego rodzaju obligacji. Horyzont inwestycyjny w większości przypadków wynosi 2-3 lata, co jest odpowiednim okresem dla osób oczekujących rentowności przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych, ale też chcących uniknąć nadmiernego ryzyka. Aktualnie w Polsce funkcjonuje około 130 polskich oraz 150 zagranicznych funduszy, za pośrednictwem których możemy inwestować w obligacje na całym świecie.

Fundusze korporacyjne kontra inwestycje indywidualne

Podstawową różnicą między bezpośrednim inwestowaniem w obligacje, a inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy jest powierzenie swoich pieniędzy profesjonalistom. To znaczne ułatwienie i oszczędzenie czasu niezbędnego do analizy emitentów i monitorowania inwestycji. Ważnym założeniem inwestowania przez fundusze jest minimalizowanie ryzyka. Inwestując samodzielnie w obligacje przedsiębiorstw, inwestor nie ma możliwości odpowiednio dużej dywersyfikacji, zatem papiery wartościowe powinny być prowadzone wyłącznie przez fundusze inwestycyjne.

Kolejną różnicą, dotyczącą tych dwóch sposobów inwestowania, jest ryzyko płynności. Sprzedaż większego pakietu obligacji po oczekiwanej cenie zajmuje nawet kilka tygodni. Posiadacz jednostek funduszy obligacji korporacyjnych może umorzyć je w ciągu kilku dni. Ryzyko płynności jest zdecydowanie niższe w przypadku inwestowania w jednostki funduszy inwestycyjnych.

Bezpośrednie inwestowanie w obligacje korporacyjne też ma swoje zalety, spośród których najważniejsza to szansa na większe zyski. W przypadku inwestycji samodzielnej można stworzyć zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych, wykorzystać okazje na rynku pierwotnym i wtórnym, uniknąć dodatkowych kosztów zarządzania. Wymaga to czasu oraz podstawowych umiejętności dokonywania analizy finansowej.

Kolejną rzeczą są duże opłaty, jakie pobierają zarządzający portfelem, co obniża nasz zysk. Trzeba być świadomym tego, że przy potencjalnych zyskach sięgających 7-8 %, około 1 do 1,5% w skali roku stanowią opłaty, co ostatecznie daje zysk na poziomie 5,5-7%.

Jak wybrać najlepszy fundusz korporacyjny?

Przy wyborze funduszu korporacyjnego, któremu powierzymy nasze pieniądze, należy zwrócić uwagę na cztery kwestie.

Po pierwsze, należy ogólnie zapoznać się z funduszem. Warto sprawdzić jego politykę, cel oraz kategorie lokat, w które możemy zainwestować. Głównymi źródłami informacji w tym zakresie są: statut, prospekt funduszu, sprawozdanie finansowe, karta funduszu oraz KIID (Key Investment Information Document, czyli dokument Kluczowe informacje dla inwestorów).

Po drugie, powinno się sprawdzić skład portfela funduszu. Przed inwestycją w fundusze obligacji komercyjnych warto zapoznać się z ich sprawozdaniami finansowymi i zwrócić uwagę, czyje obligacje znajdują się w rękach funduszu oraz jaka część portfela jest notowana na rynku aktywnym. Największa zaleta inwestowania w fundusz to dostęp do rynku papierów korporacyjnych, na które indywidualny klient nie mógłby sobie pozwolić zarówno ze względów finansowych, jak i technicznych, gdyż emisja jest przeznaczona tylko dla klienta instytucjonalnego.

Po trzecie, należy pamiętać, że dywersyfikacja stanowi podstawę. Zbytnia koncentracja na poszczególnych firmach lub branżach może spowodować kłopoty dla funduszu. Dlatego podczas oceny portfela funduszu trzeba przeanalizować firmy, w jakie dotychczas zainwestowano i branże.

Wreszcie po czwarte, powinno się zwrócić uwagę na ryzyko. W wyborze funduszu obligacji korporacyjnych należy sprawdzić jego historię, uzyskiwane stopy zwrotu i poziom ryzyka. Tylko na tej podstawie możemy stwierdzić, czy fundusz obligacji korporacyjnych przyniósł w przeszłości wyższe zyski niż konkurencja.